Ketusiri.net Ketusiri.net Ketusiri.net
ยินดีต้อนรับ

สื่อการเรียนรู้บนเว็บไชต์ Ketusiri.net นี้ ได้ออกแบบขึ้นเพื่อการจัดการเรียนรู้แบบเปิดในเนื้อหาวิชา "นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา" โดยใช้หลักการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ (Cooperative Learning)

การเรียนแบบร่วมมือ

กิจกรรมการเรียนการสอนที่แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ส่งเสริมให้นักเรียนทำงานและเรียนรู้ร่วมกัน โดยในกลุ่มประกอบด้วยสมาชิกที่มีความสามารถแตกต่างกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการช่วยเหลือพึ่งพาซึ่งกันและกัน และมีความรับผิดชอบร่วมกัน ทั้งในส่วนตนและส่วนรวม เพื่อให้ตนเองและสมาชิกทุกคนในกลุ่มประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้.....

Ketusiri.net""
ขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมชม

 
Ketusiri.net Ketusiri.net
ATutor IsanGate.net IsanGate.net